Przepisy dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej są dosyć drobiazgowe, co nie powinno nikogo dziwić, zważywszy na wagę zagadnienia; należy robić wszystko, co możliwe, abyśmy byli bezpieczni w swoich domach, w miejscu pracy, lokalu, kinie czy na stadionie sportowym. Opracowujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Służymy w tej materii pomocą na obszarze obejmującym Łódź, Warszawę i pozostałe okoliczne miejscowości.

Co opisują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i w jakich budynkach są wymagane

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera informacje zakresu bezpieczeństwa pożarowego, uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych, procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia, procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji, procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji, wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż. dla osób, które są ich stałymi użytkownikami, plany obiektów, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z dnia 7 czerwca 2010 r. Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest w obiektach:

  • stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich,
  • w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem,
  • w których kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 /nie dotyczy budynków inwentarskich,
  • w których kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3,
  • w których powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.