Szkolenia BHP wstępne
„Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP” (art. 237 paragraf 1KP)

Oferujemy szkolenia BHP wstępne, niezbędne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.) oraz któremu podlegają obowiązkowo wszyscy studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP). Podczas szkolenia BHP wstępnego trwającego min. 3 godziny zaznajomimy pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Ramowy program instruktażu ogólnego:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie
 • i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska- zasady jej stosowania
 • w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia BHP okresowe

„Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie” ( art. 237 § 2KP)

Organizujemy szkolenia dla:

 • osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • nauczycieli
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860
z późn.zm.)

Należy pamiętać, że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a osoby kierujące pracownikami w ciągu 6 miesięcy ( paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)

Podczas szkolenia BHP –  okresowego trwającego min. 8 godzin lekcyjnych przypomnimy i usystematyzujemy już posiadaną wiedzę z zakresu BHP oraz zaktualizujemy ją o najnowsze regulacje i zmiany w prawie z zakresu BHP związane bezpośrednio z rodzajem i charakterem wykonywanej pracy. Omówimy, m.in.

 • zagrożenia występujące w procesach pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • okoliczności i przyczyny wypadków charakterystyczne dla wykonywanej pracy

Ramowy program okresowego szkolenia BHP:

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Z doświadczenia wiemy, że nie da się przeprowadzić wartościowego szkolenia w oparciu o szablonowe materiały i przepisy ogólne. Każde szkolenie poprzedzamy zapoznaniem się z zakładem pracy
i dokumentacją wewnątrzzakładową i w oparciu o tą wiedzę opracowujemy indywidualne materiały szkoleniowe. Szkolenia dostosowane do specyfiki zakładu pozwalają w dużo bardziej efektywny sposób przyswoić słuchaczom materiał szkoleniowy.

Szkolenia przeciwpożarowe

Zgodnie z art. 209¹§1 pkt 2 lit. b. pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Oferujemy szkolenie przeciwpożarowe z wykorzystaniem technik multimedialnych zawierające część praktyczną z użyciem sprzętu gaśniczego. Taki zabieg pozwala, przez oddziaływanie na wszystkie zmysły uczestników i ich bezpośrednie zaangażowanie w ćwiczenia, na efektywne i szybkie utrwalenie materiału i wypracowanie odruchów reakcji w sytuacji realnego zagrożenia.

Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje:

 • ocenę zagrożenia pożarowego i wybuchowego w zakładzie pracy,
 • organizację ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
 • w tym omówienie obowiązujących procedur,
 • zasady postępowania po zdarzeniu, zapewnienie ciągłości działania,
 • zabezpieczenie techniczne obiektu mające wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego,
 • warunki i zasady ewakuacji,
 • poznanie zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice, hydranty wewnętrzne, koce gaśnicze).

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 209 1 Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
z pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Kodeksem Pracy art. 209 1 skierowane jest dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w firmie, a także dla koordynatorów BHP.

Zgodnie z art. 209 1 KP szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia:

 • pierwsza pomoc w świetle prawa.
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • powiadomienie służb ratowniczych.
 • resuscytacja.
 • zasady i techniki opatrywania ran, urazów, złamań, zwichnięć, oparzeń termicznych i chemicznych.
 • dobór, wyposażenie oraz rozmieszczenie apteczek w zakładach pracy.

Część praktyczna to działania z zakresu:

 • postępowania podczas wypadku– demonstracja podstawowych technik ratowania życia. Bezpieczeństwo własne i zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez wezwanie pierwszej pomocy. Ocenę stanu poszkodowanego. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Pozycja bezpieczna. Pozoracja odbywa się przy pomocy fantomu.
 • Techniki opatrywania urazów i ran z wykorzystaniem zawartości apteczek pierwszej pomocy.