Nasze usługi to szeroko rozumiana profilaktyka przeciwpożarowa (ppoż.) w zakładach pracy, w instytucjach, budynkach użyteczności publicznej, w budynkach mieszkalnych i innych tego typu obiektach. Głównymi ośrodkami wokół, których koncentruje się nasza działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i w których proponujemy nasze usługi oraz sprzedaż i serwis sprzętu ppoż. są Łódź i Warszawa. Nie pozostawiamy jednakże na uboczu i mniejszych miejscowości. Poza firmami i instytucjami ulokowanymi w Łodzi i Warszawie mogą na naszą pomoc liczyć wszyscy chętni z całego województwa mazowieckiego i łódzkiego. Nasze działania związane z usługami w zakresie ppoż. można uporządkować w trzech grupach, które wymieniamy niżej:

Usługi konserwacyjno – instalacyjne i serwisowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Do tej grupy zaliczymy:

 • przeglądy, naprawa, konserwacja i legalizacja gaśnic,
 • montaż półstałych instalacji gaśniczych oraz montaż i pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • wykonywanie pomiarów wydajności hydrantów i prób ciśnieniowych węży hydrantowych,
 • przeglądy klap dymowych i urządzeń oddymiających oraz drzwi i okien przeciwpożarowych,
 • zabezpieczanie przejść ppoż. i przepustów instalacyjnych,
 • przygotowywanie obiektów do odbiorów dokonywanych przez delegatury Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Warszawie i w innych miejscowościach z obszaru objętego naszą działalnością,
 • rozmieszczanie oraz stały serwis urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego,
 • sprzedaż i rozmieszczanie podręcznego sprzętu gaśniczego, gaśnic, hydrantów i węży.

Sporządzanie dokumentacji i oznakowań

Ochrona przeciwpożarowa w tej dziedzinie obejmuje:

 • sporządzanie i aktualizacja instrukcji ppoż.,
 • opracowywanie planów ewakuacyjnych,
 • wykonywanie i rozmieszczanie oznakowań dróg ewakuacyjnych i innych oznakowań oraz pożarniczych tablic informacyjnych,
 • wykonywanie usług związanych ze sporządzaniem audytów przeciwpożarowych.

Kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

W tej grupie proponujemy:

 • szkolenia, które w całościowy sposób uczą, jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona ochrona przeciwpożarowa,
 • praktyczna nauka obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • szkolenie pracownika odpowiedzialnego w zakładzie pracy, instytucji lub obiekcie budowlanym za profilaktykę przeciwpożarową, zwalczanie i likwidację zagrożeń pożarowych oraz za ewakuację osób,
 • przeprowadzanie i koordynacja próbnych alarmów oraz ewakuacji.

Należy sobie zdawać sprawę z faktu, że właściwie prowadzona ochrona przeciwpożarowa jest jednym z fundamentalnych działań chroniących mienie, zasoby i życie człowieka, naszą przyrodę oraz nasze lasy. Szczególnie niebezpieczne są wszelkie zaniedbania w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach, z których zazwyczaj bardzo trudno jest się ewakuować, gdy dochodzi do pożaru. Warszawa i Łódź to miasta, w których stoi mnóstwo wysokich, wielopiętrowych budynków. To takie budynki wymagają szczególnie rygorystycznego podchodzenia do tematu bezpieczeństwa pożarowego. Równie poważnie do tematu należy podchodzić, gdy w zakładach pracy mamy do czynienia z materiałami i substancjami łatwopalnymi. To kierownicy firm i instytucji oraz zarządcy nieruchomości odpowiedzialni są za prawidłowe prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej w podległych sobie obiektach, za ich wyposażenie w stosowny sprzęt i za prawidłowe jego serwisowanie. Jesteśmy gotowi w każdym momencie do udzielenia im pomocy w tych zadaniach. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i wyspecjalizowanymi kadrami.